Hakkımızda

Böcek ve kemirgenler insanoğlunun bütün zamanlarda mücadele etmek durumunda kaldığı canlılardır. Günümüzde artık bu derecede dramatik olaylar yaşanmasa da, insanlık tarihi boyunca haşerelerin bulaştırdığı sıtma ve veba gibi salgın hastalıklar milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. Örneğin farelerden bulaşan hastalıklar konusunda yaygın bir kanı olan, fakat aslında bir tür pirenin yaydığı bakteriler nedeni ile kaynaklanan bulaşıcı ve öldürücü veba hastalığı 14. yüzyılda büyük yıkımlara sebep olmuş ve kayıtlara ‘kara ölüm’ olarak geçmiştir. Büyük Veba Salgını, dünyanın çeşitli yerlerinde 75 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur. Benzer salgın hastalıkların etkileri 1700’lü yıllara kadar sürmüştür.

arrow

Kene ?laçlama

Kene ile Mücadele
close
info:
Eklem bacakl? bir hayvan olan kene, ta??d??? mikroptan ötürü insanlara hastal?k yap?c? virüsleri bula?t?rmaktad?r bu nedenle de son derece tehlikelidir. Kene ile mücadele edilmesi gereken ölümcül bir böcek türüdür. Kene insanlar? ?s?r?p kanlar?n? emer bu nedenle de kene görülen yerde kene ilaçlamas? yapt?r?lmas? ?artt?r. Kene birçok hastal?k bula?t?rabilir ancak içlerinde en tehlikeli olan? Kanamal? K?r?m Kongo Hastal???d?r. Keneler otluk ve ye?il alanlarda bolca ya?amaktad?rlar, h?zl?ca da ço?al?rlar. Bu ye?il alanlardan sürtünme yolu ile hayvanlar?n üstlerine geçmektedirler. Kene görüldü?ünde acilen kene ilaçlama uygulamas? yapmak ölümcül hastal?klar?n da önüne geçecektir.
arrow

Akrep ?laçlama

Akrep ile Mücadele
close
info:
Akrep ilaçlama firmam?z?n yapt??? i?lemlerden birisidir. Akrep ilaçlama konusunda di?er ha?erelerin ilaçlanmas?nda oldu?u gibi sizlere 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Akrepler dünyan?n her yerinde ya?ayabilen ve çok zehirli olan bir canl? türüdür. Genel olarak siyah, k?rm?z? ve kahverengi olan bu hayvanlar yüzlerce çe?it türe sahiptirler. Akrepler küçük böcekler ile ya da böcek türleri ile beslenirler. ?lkbahar ve sonbahar aylar?nda ev içlerine yönelmeye ba?larlar.
arrow

Pire ?laçlama

Pire ile Mücadele
close
info:
Pire ilaçlama yöntemi di?er ha?ereleri ilaçlama yönteminden farkl?d?r. Pire ilaçlama da pireler di?er ha?erelerden daha farkl? bir yap?ya sahip olduklar? için farkl? yöntemlerle ilaçlan?rlar. Pireler beslenmek için genel olarak kana ihtiyaç duyarlar. Pireler ya?amlar?n? parazit olarak devam ettirmektedirler. Yakla??k 200 farkl? çe?itte pire türü bulunmaktad?r. Genelde pireler üzerinde ya?ad?klar? türün ismi ile an?l?rlar. ?nsan piresi, hayvan piresi, toz piresi ya da kedi piresi bunlara verilebilecek örnekler aras?ndad?r. ?nsan pireleri kendi vücut s?cakl?klar?n? insan?nki ile ayn? tutarak insan üzerinde uzun süre ya?ayabilirler. ?nsan pireleri günce 3 ya da 4 kere sivri di?leri ile insan etini ?s?rarak delerler. Bu yüzden bunlar?n ilaçlanmas?nda daha dikkatli olunmak zorundad?r. Kedi ya köpek üzerinde ya?ayan pireler bunlar?n kanlar?n? emdikleri için burada olan hastal?klar? da çok kolay bir ?ekilde insanlara bula?t?rabilirler. Bu yüzden pire ile mücadelede çok daha dikkatli olunmas? gerekmektedir. Pire ilaçlama i?i bu yüzden sa?l?k bakanl??? onayl? ekipler taraf?ndan yap?lmal?d?r. Pireler kendi a??rl?klar?n?n 15 kat? kadar kan emebilirler. Verdi?imiz hizmette en tizi bir ?ekilde pirelerin yok edilmesi için pire ilaçlama d???nda hamam böce?i ve akrep gibi tüm ha?ereler ile mücadele etmekteyiz. Hizmet sundu?umuz illerde gezici ekiplerimiz arac?l??? ile konusunda uzman ki?iler 7/24 hizmet sunmaya devam etmektedirler. Yakla??k 1 sene ömürleri olan pireler s?cak ortamlar? sevdikleri için k?sa sürede ço?alma olana??nda da sahiptirler. Pire ilaçlama konusunda özel olarak haz?rlanm?? ilaçlar kullanmaktay?z. Mü?terilerin iste?i do?rultusunda kokusuz bir ?ekilde ilaçlama yapabildi?imiz gibi etkisi daha fazla olan kokulu ilaçlar?n kullan?lmas? da sa?lanmaktad?r. Pire ile mücadele de son teknolojik aletler yak?ndan takip edilmekte ve bunlar uzaman ekipler taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Pireden kurtulmak isteyen ki?iler ya da di?er ha?erelerden kurtulmak isteyen kurumlar sundu?umuz profesyonel yöntemler ile k?sa bir zamanda olumlu sonuçlar al?nd???n? göreceklerdir. ?nsan kan? ile beslenen pire onlarca hastal???n k?sa bir sürede vücudumuzda yay?lmas?na neden olduklar? için pire ile mücadeleye çok daha fazla dikkat etmek gerekmektedir. Pireden kurtulmak isteyen ki?iler mutlaka bu i?i bilen profesyonellerden yard?m almal?d?rlar.
arrow

Fare ?laçlama

Fare ile Mücadele
close
info:
Fare ilaçlama firmam?z?n mü?terilerine sa?lad??? hizmetlerden birisidir. Fare ilaçlama konusunda özel olarak al?nan ilaçlar ile hem kendilerinin hem de yavrular?n?n yok edilmesinde her zaman mü?terilerimize yard?mc? olmaya çal???yoruz. Fare bilindi?i gibi omurgal? bir kemirgendir. Fareler memeli canl?lar olduklar? için do?urma yöntemi ile ço?al?rlar. Fareler hakk?nda söylenen en büyük söz kafalar?n?n geçti?i her yerden rahatça geçebilmeleridir. Burunlar? çok kesin olan fareler yiyeceklerin yerlerini çok k?sa bir zaman içinde bulabilirler. Farelerin en öne ç?kan özelliklerinden birisi de güçlü ve keskin di?lere sahip olmalar?d?r. Çok sert olan maddeleri bile kolay ?eklide kemirdikleri için yiyeceklere ula?mak konusunda çok zorlanmazlar. Fare ilaçlama özellikle yiyecek depolar?nda ve mutfak bulunduran i? yerlerinin en s?kl?kla yapt??? i?lemler ars?nda yer almaktad?r. Tarlalarla, bodrumlarda ve kanalizasyonlarda çok rahat bir ?ekilde ya?ayan fareler yüzlerce mikrobu da beraberinde bar?nd?rmaktad?rlar.

Yaşadığımız bu zamanlarda tıp bilimi, kimya, teknoloji gibi alanlarda yaşanan ilerlemeler sayesinde insanoğlunun haşereler ile mücadele konusunda daha güçlü olduğu bir noktadayız. Fakat olağanüstü bir hızla çoğalarak evleri, işyerlerini, arazileri istila eden böcek ve kemirgenler günümüzde de çeşitli sıkıntılara sebep olmaktadır. Dünyada bulunan hayvanların yüzde doksanı çeşitli türlerdeki böceklerden oluşmakta ve 1 milyon civarında olduğu tahmin edilen böcek türlerine her yıl yenileri eklenmektedir. Gerek böcekler, gerekse kemirgenler itici görünümleri ve bulaştırdıkları hastalık mikroplarıyla insanların yaşama alanlarında sorun yaratmaktadır. Haşere ilaçlama sektöründe 10 yılı aşkın bir zamandır hizmet veren ilaçlama firmamız böceklerden kaynaklanan sorunlarınızı halletmek üzere günün her saatinde yardıma hazırdır.

Haşereler görünümleriyle çoğu insanda ürkme duygusu tiksinti uyandırırlar. Yumurtalarını yerleştikleri yaşama alanlarının gözden uzak kuytu köşelerine saklarlar ve bir kerede çok sayıda yavru üretebildikleri için, girdikleri alanları istila etmeleri fazla sürmez. Gıda maddelerine temas ederek, dışkı ve idrarlarını, çeşitli salgılarını bulaştırarak taşıdıkları hastalık mikroplarının bu yiyecekleri kullanan insanlara bulaşmasına yol açarlar. Haşereler yüzünden gıda maddelerinin ve ekinlerin bozulması ve kullanılmaz hale gelmesi de söz konusudur.

Güçlü kimyasal ilaçların kullanılmasını gerektiren haşere ilaçlama işi, uzman kişiler tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış ruhsatı olan ilaçlama firmamız böcek ve kemirgenlerle savaşmak için gereken bütün donanıma sahiptir. İstanbul ilaçlama şirketleri, Kocaeli böcek ilaçlama, İzmir haşere ilaçlama servisleri,ilaçlama firmaları ve Ankarada böcek ilaçlama ekiplerimiz yaşadığınız haşere sorunlarına ziraat mühendislerimiz tarafından titizlikle hazırlanıp kontrol edilen ilaçlarımızla müdahale ediyoruz. Alanında eğitimli ve uzman bireylerden oluşan ilaçlama personelimiz gezici servis araçlarıyla verdiğiniz adrese en kısa süre içinde ulaşmaktadır.

Bütün bilgi birikimimizi ve olanaklarımızı siz değerli müşterilerimizin haşerelerle ilgili sıkıntılarını çözmek için kullanıyor, mekânlarınızdaki böcek ve kemirgenler için gereken en doğru ilaçlama şeklinin hangisi olduğunu tespit ediyoruz. Bu zararlı canlılar sayısız türe sahiptir ve her biri için farklı ilaçlar ve ilaçlama teknikleri uygulanması gerekmektedir. Kokulu, kokusuz ve jel ilaçlama uygulamalarımızla Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri ve çevresindeki yaşama alanlarınızda böcek ve kemirgenlerin yol açtığı sorunları kısa sürede ve makul ücretler karşılığında garantili olarak ortadan kaldırıyoruz.

Akrep, akar (mite), hamam böceği, fare, pire, sinek, sivrisinek, çiyan, tesbih böceği, kertenkele, güve, karafatma, tahtakurusu, tahta kurdu, kalorifer böceği, salyangoz, pire, arı, bit, kulağakaçan, salyangoz, kene ve tüm diğer zararlı haşereleri ortadan kaldırıp yaşama alanlarınızda huzurlu ve sağlıklı zaman geçirmenizi sağlamak öncelikli amacımızdır. Halk sağlığına katkıda bulunmaktan mutluyuz. Siz değerli müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak yolunda her gün daha da iyiye gitmek için sektörümüzdeki gelişmeleri devamlı olarak takip etmekteyiz.

Haşerelerle savaş konusunda bireysel müdahalenin veya korsan ilaçlama şirketlerinin uygulamalarının etkin ve kalıcı sonuçlar vermeyeceğini bir kere daha hatırlatmak isteriz. Bilinçsiz, yanlış, kuşku uyandıracak derecede ucuza getirilmiş uygulamalar haşere sorunlarını gidermeyeceği gibi başka sorunların ortaya çıkmasına da sebep olabilecektir. Sizin, sevdiklerinizin ve çevrenizin sağlığı açısından bu derece önemli olan bir konuda ruhsatlı, tecrübeli ve tam donanımlı bir profesyonel ilaçlama firması olarak hizmetinizde olmaktan gurur duyarız.


Yorum Yapın